Gegevens

  Inschrijver: de heer/ mevrouw Evt. partner: de heer/ mevrouw
  Voornamen (voluit)
  Tussenvoegsel(s)
  Achternaam
  Geboorteplaats
  Geboortedatum
  Nationaliteit
  Adres
  Postcode
  Woonplaats
  Telefoon privé
  Telefoon werk
  Telefoon mobiel
  Beroep
  E-mailadres
  Burgerlijke staat
  Bruto jaarinkomen
  Bedrag eigen middelen beschikbaar voor aankoop appartement
  Bruto jaarinkomen voorbehoud financiering
  Eventuele toelichting:
  Huidige woonsituatie
  Anders namelijk:
  Is uw woning belast met een hypotheek
  Anders namelijk:

  Voorkeuren

  1e keus bouwnummer:
  2e keus bouwnummer:
  3e keus bouwnummer:
  4e keus bouwnummer:
  5e keus bouwnummer:
  Eventuele toelichting:

  Toewijzigingsregels en voorschriften


  Op deze inschrijving zijn onderstaande toewijzigingsregels en voorschriften van toepassing:

  • Inschrijven is online ook mogelijk via de website www.voormamillenaar.nl
  • De inschrijving is pas definitief zodra u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen.
  • De inschrijfperiode eindigt op ...... om ... uur. Later binnengekomen inschrijfformulieren zullen niet met de toewijzing meegenomen worden, maar worden op volgorde van binnenkomst onderaan de lijst toegevoegd.
  • Aan het invullen en inleveren van het inschrijfformulier kan geen recht op toewijzing van een appartement ontleend worden.
  • Na de inschrijftermijn vindt een toewijzing plaats. Na de toewijzing worden alle inschrijvers uiterlijk week ... 2021 schriftelijk of per e-mail geïnformeerd.
  • In week .. vinden de eerste optiegesprekken bij de makelaar plaats. Circa één week later zal de tekenafspraak plaatsvinden.
  • De kandidaten aan wie een appartement toegewezen kan worden, krijgen een appartement aangeboden op basis van de door hen aangegeven bouwnummer-voorkeuren.
  • Er mag per (toekomstig) huishouden slechts één inschrijfformulier worden ingeleverd. Op dubbele inschrijvingen wordt vooraf gecontroleerd en deze formulieren worden uitgesloten van deelname.
  • De inschrijving is niet overdraagbaar. De koop- en aannemingsovereenkomsten worden uitsluitend op naam gesteld van de inschrijver/partner die vermeld is/zijn op het inschrijfformulier.
  • Onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens kunnen uw inschrijving ongeldig maken.
  • In verband met de privacy verordening maken wij u erop attent, dat de door u verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk behandeld zullen worden. De database waarin uw gegevens worden opgenomen zullen alleen ter beschikking worden gesteld aan de bij dit project betrokken partijen als ontwikkelaar, aannemer, makelaar en notaris.

  Voor vragen kunt u te allen tijden contact opnemen met de verkopend makelaar

  Ondertekening Dit formulier is naar waarheid ingevuld op:
  Inschrijver: de heer/ mevrouw Evt. partner: de heer/ mevrouw
  Volledige naam
  Handtekening